Verzend bestemmingen

We verzenden onze Kigurumi's naar meer dan vijftig landen. In de tabel op de verzend informatie pagina vind je een compleet overzicht van alle landen en de bijbehorende verzendkosten. Als je land er niet tussen staat, betekent dat helaas dat we niet naar jou kunnen verzenden.

Levertijden

Onze kigurumi's worden door MyParcel verwerkt en door PostNL bezorgd. De levertijd binnen Nederland is 1 á 2 werkdagen. Bezorgingen naar België en Duitsland kunnen een dag langer duren. Wil je graag een schatting van de bezorgtijd naar andere landen weten, neem dan even contact met ons op.

Postbus

Sorry - je kunt je bestelling niet laten bezorgen op een postbusadres.

Douanekosten & Invoerrechten

Bestellingen die geleverd worden aan landen buiten de EU kunnen onderhevig zijn aan belastingen, toeslagen, heffingen of andere lasten als gevolg van lokale wetgevingen of douaneformaliteiten. De ontvanger van de bestelling is verantwoordelijk voor alle douaneformaliteiten die gemoeid zijn met de invoer van de bestelling. De ontvanger van de bestelling, niet de persoon die de bestelling heeft geplaatst, zal een verzoek tot betaling van deze kosten krijgen. Als je een bestelling plaatst voor iemand anders, zorg er dan voor dat deze zich ervan bewust is dat hij of zij verantwoordelijk zal zijn voor deze extra kosten. Helaas hebben we geen controle over deze kosten en kunnen we niet voorspellen wat het betreffende bedrag zal zijn. We zijn dus niet in staat om support te verlenen bij deze processen. Wij raden je aan om de invoerheffingen voor een niet-EU-land voor het plaatsen van een bestelling uit te zoeken. Jij (of de ontvanger van de producten) is tevens de importeur van de bestelling. Het is jouw verantwoordelijkheid om, voordat je een bestelling plaatst, te controleren of alle bestelde producten voldoen aan de locale import regelgeving, en dat er geen lokale voorschriften of beperkingen zijn die ontvangst van je bestelling kunnen beïnvloeden. Als je bestelling vast wordt gehouden bij de douane, is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om het lokale douanekantoor te contacteren en eventuele extra kosten of belastingen voor de goederen te betalen. Helaas kan Kigurumi Party dit niet voor je doen.

Betalingsmogelijkheden & BTW

Alle prijzen van de producten die op de website vermeld staan, zijn inclusief de toepasselijke Nederlandse BTW. Wanneer je van buiten de EU bestelt, zul je merken dat je geen BTW hoeft te betalen en bespaar je dus 21%. We accepteren de volgende betalingsmethoden: PayPal, iDEAL, Mistercash en bankoverschrijvingen. Voor meer informatie over PayPal betalingen ga naar www.paypal.com

Volgen van je bestelling

Je kunt de status van je bestelling volgen door naar de Track & Trace website van PostNL te gaan en je Track & Trace code in te voeren die we je over de mail hebben toegestuurd.

Mijn bestelling is nog niet bezorgd

Als je bestelling op de geschatte leverdatum nog niet is bezorgd, zijn wij er om je te helpen. Voordat je contact met ons opneemt, probeer je het volgende: 1. Controleer met behulp van de Track & Trace code de voortgang van je bestelling. Dat kan hier. 2. Kijk in je brievenbus of er niet een briefje door de postbode is achtergelaten, met het verzoek de bestelling op te komen halen bij het postkantoor of een afleverpunt. 3. Check of je bestelling niet bij de buren is afgeleverd. Als je de bestelling nog niet hebt gevonden, neem dan contact met ons op.

Mijn bestelling is nog niet bezorgd

Als je bestelling op de geschatte leverdatum nog niet is bezorgd, zijn wij er om je te helpen. Voordat je contact met ons opneemt, probeer je het volgende: 1. Controleer met behulp van de Track & Trace code de voortgang van je bestelling. Dat kan hier. 2. Kijk in je brievenbus of er niet een briefje door de postbode is achtergelaten, met het verzoek de bestelling op te komen halen bij het postkantoor of een afleverpunt. 3. Check of je bestelling niet bij de buren is afgeleverd. Als je de bestelling nog niet hebt gevonden, neem dan contact met ons op.

Wat gebeurt er als ik niet thuis ben wanneer de bestelling wordt geleverd?

Als je niet thuis bent wanneer je pakket aankomt, zal de postbode een briefje achterlaten. Op dit briefje kan staan dat de bestelling bijvoorbeeld bij de buren is bezorgd of dat deze kan worden opgehaald bij het postkantoor.

Retourneren

Indien je niet tevreden bent met je bestelling, heb je 14 dagen vanaf de verzenddatum om je bestelling te retourneren om in aanmerking te komen voor een restitutie. Producten die worden geretourneerd moeten ongedragen en in de originele verpakking verpakt zijn. Verzendkosten zijn niet terug te vorderen.

Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES
2. TOEPASSELIJKHEID
3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4. HET AANBOD
5. DE PRIJS / VERZENDKOSTEN
6. BETALING
7. LEVERING
8. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
11. OVERMACHT
12. INTELLECTUELE EIGENDOM
13. PRIVACY / COOKIES
14. LEEFTIJDSGRENS
15. TOEPASSELIJK RECHT
16. GESCHILLEN
17. BEDRIJFSINFORMATIE 

1. DEFINITIES 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Kigurumi Party georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Kigurumi Party gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht; 
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
6. Dag: kalenderdag. 

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Kigurumi Party in haar webwinkel (kigurumiparty.nl) en op alle tussen de consument en Kigurumi Party aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden. 
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Kigurumi Party langs elektronische weg heeft aanvaard. 
3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kigurumi Party onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3.3 Kigurumi Party treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Kigurumi Party daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
3.4 Kigurumi Party kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kigurumi Party op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren. 
3.5 Het staat Kigurumi Party vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Kigurumi Party en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Kigurumi Party een bestelling of aanvraag weigert, deelt Kigurumi Party dit onmiddellijk mee aan de consument. 

4. HET AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Kigurumi Party gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kigurumi Party niet. 
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder. - De prijs inclusief belastingen; - De eventuele kosten van aflevering - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. - Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; - De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs. 
4.4. Kigurumi Party besteedt veel zorg aan het zo accuraat als mogelijk weergeven van de product kleuren op de kigurumiparty.nl website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren op uw monitor correct weergegeven worden vanwege monitor instellingen.
 
5. DE PRIJS / VERZENDKOSTEN
5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn initieel uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (21%).
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt weergegeven op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn inclusief verzendkosten. 

6. BETALING
6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald: 
- iDEAL; 
- PayPal
- Mister Cash (België) 
- Bankoverschrijven
Kigurumi Party kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
6.2 In het geval dat met Kigurumi Party een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
6.3 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Kigurumi Party als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken. 
6.4 In geval van niet-tijdige betaling is Kigurumi Party bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.3 daaronder begrepen. 

7. LEVERING
7.1 Kigurumi Party verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, zal het product binnen 5 dagen na bestelling verstuurd worden. 
7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht. 
7.3 Kigurumi Party is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 

8. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT
8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. De consument kan het artikel in de originele verpakking, met alle kaartjes nog bevestigd, bij ons retourneren en krijgt dan zijn geld terug. 
8.3 Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Kigurumi Party zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten. 
8.4 Ruilen is niet mogelijk. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 De artikelen blijven eigendom van Kigurumi Party tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan. 
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Kigurumi Party staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
10.2 Kigurumi Party is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kigurumi Party. 
10.3 Indien Kigurumi Party, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. 
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Kigurumi Party aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kigurumi Party behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
10.6 De consument is gehouden Kigurumi Party te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Kigurumi Party mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen. 
10.7 Het is mogelijk dat Kigurumi Party op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Kigurumi Party is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

11. OVERMACHT
11.1 In geval van overmacht is Kigurumi Party niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
12. INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Kigurumi Party, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.
12.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. 

13. PRIVACY / COOKIES
13.1 Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan Kigurumi Party zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Kigurumi Party gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. 
13.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Kigurumi Party worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument. 
13.3 Kigurumi Party maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst zodat het gebruik van de website voor u vergemakkelijkt wordt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw login gegevens en wachtwoorden, maar ook de producten die u in uw winkelwagentje heeft gezet. Door middel van deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken aan onze site meten en zo statistieken verzamelen waarmee wij de klant ervaring van onze website kunnen verbeteren. Ook gebruiken wij cookies voor marketingdoeleinden. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt.

14. LEEFTIJDSGRENS
14.1 Ben je onder 18 jaar, vraag dan toestemming van je ouders of voogd voor een aankoop bij Kigurumi Party. 

15. TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kigurumi Party is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

16. GESCHILLEN
16.1 De consument kan voor vragen en/of klachten het contact formulier invullen of een email sturen naar info@kigurumiparty.com. Klachten worden doorgaans binnen 24 uur behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. 
16.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter. 

17. BEDRIJFSINFORMATIE
Kigurumi Party is gevestigd aan de Rapenburgerstraat 109, 1011 VL, Amsterdam. 
Kigurumi Party is een handelsnaam van Strikwerda en Dehue. 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53538056